Synchronization インタフェースの実装クラスを
TransactionSynchronizationRegistry に
登録する